Teledetectie
Dataverwerving
  Het elektromagnetisch spectrum
  Digitale beelden
  De sensoren
  Orbitografie
  Teledetectie beelden
  Bijkomende gegevens
  Geodesie
  Cartografie
  GPS
  Bijkomende gegevens
Beeldverwerking
Radar
GIS
 
Supplementaire gegevens
 
Bij gebruik van teledetectiegegevens worden dikwijls ook andere gegevens, referentiegegevens, geraadpleegd. Dergelijke gegevens kunnen we halen uit verschillende bronnen (luchtfoto's, thematische kaarten, veldmetingen,…) en kunnen in uiteenlopende vormen voorhanden zijn (kaarten, grafieken,…).

Ze leveren aanvullende informatie bij de analyse van teledetetectiegegevens of worden gebruikt om na te gaan of de teledetectiegegevens juist geïnterpreteerd zijn. Ook kan men er de sensoren mee kalibreren.

Wil men ze combineren met teledetectiegegevens dan moeten ze gegeocodeerd zijn, dit wil zeggen dat de gegevens een precieze plaats in de ruimte toegewezen moeten krijgen. In het geval van kaarten kan men in een coördinatensysteem de plaats aflezen. Bij luchtfoto's moet men de gegevens zo nodig herprojecteren. Bij veldwaarnemingen worden de coördinaten van de meetpunten ofwel afgelezen op een kaart of orthofoto, ofwel vastgelegd met behulp van een GPS (Global Positioning System).